LAG – Panonski Fijaker

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME, SOFTVERA ILI STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Konkurs je finansiran od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a sprovodi ga LAG “Panonski fijaker” u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Sombora.

NAMENA SREDSTAVA 
Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:

Pod nabavkom mašina podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proizvodni proces ili su namenjene proizvodnji jednog proizvoda.
Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema, poslovni inventar i uređaji uključeni u proizvodni proces, sredstva za manipulaciju i dr.
Pod nabavkom softvera (softverske licence) podrazumeva se nabavka profesionalnog (aplikativnog) softverskog paketa/alata u funkciji proizvodnog procesa ili daljeg razvoja informatičkih rešenja i proizvoda za tržište.
Pod sticanjem nematerijalne imovine podrazumeva se pribavljanje nematerijalnih sredstava na eksternom tržištu (zasebno sticanje) i prenos prava njenog korišćenja putem pismenog ugovora (npr. patenti, franšize, licence, žigovi, standardi i slična prava).
Sredstva se ne mogu koristiti za subvencionisanje troškova i izdataka za nabavku sledećeg:

– ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.);
– troškove uvoza, carine, špedicije;
-promet između povezanih lica;
-troškove prevoza;
-novčane, finansijke kazne i troškove parničnog postupka;
-plaćanje putem kompenzacije;
-troškove bankarske provizije;  
– poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju i poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost.

VISINA SREDSTAVA 

Sredstva za podršku investicija  prema Pravilniku i po Konkursu  dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti Prijave. 
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 40.000,00 dinara sa PDV-om.  

PRAVO NA UČEŠĆE 

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, preduzetnice, udruženje žena sa sedištem registrovanim na teritoriji opštine Sombor i Apatin, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR):
1. najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva
2. razvrstani na mikro ili mala pravna lica.
Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, vrši se u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019).
USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU 

1) da nije iskazan poslovni gubitak u 2020. godini;
2) da su izmirene dospele obaveze javnih prihoda prema lokalnoj samoupravi;
3) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nisu primljena bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Popunjen i potpisan obrazac prijave ( preuzima se sa internet stranice LAG-a: lag-panonskifijaker.rs )
2. Rešenje ili izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR-a ( original ili fotokopija)
3. Očitana lična karta podnosioca prijave
4. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starije od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa
5. Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:
a) kopija bilansa stanja, uspeha i statistički izveštaj na dan 31.12.2020. godine.
Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva:
b) kopija bilansa stanja, uspeha i statistički izveštaj na dan 31.12.2020. godine ili PB2 obrazac.
Paušalni poreski obveznici:
c) kopija obrasca KPO i kopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti 2020. godinu.
Udruženje:
d) kopija bilansa stanja, uspeha i statistički izveštaj na dan 31.12.2020. godine.
6. Izjave koje se daju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i sastavni su deo konkursne dokumentacije: (preuzima se sa internet stranice LAG-a: lag-panonskifijaker.rs)
(6.1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;
(6.2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(6.3) o starosti mašine/opreme (ukoliko je predmet nabavke mašina/oprema);
(6.4) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;
(6.5) o povezanim licima.

Ukoliko je učesnik na Javnom konkursu dobitnik nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda/usluga u periodu 2019-2021. godina priložiti kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu:Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“,
ul. Laze Kostića 5, 25000 Sombor sa naznakom na licu koverte:
 „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME, SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI“ ili lično na gore navedenoj adresi radnim danima od 9 do 15 časova.  

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Konkursna dokumentacija se podnosi od 20.09.2021. do 03.10.2021. godine 
KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVU, DODELA UGOVORA, NAČIN ISPLATE, OBAVEZE KORISNIKA i druga pitanja od značaja za Konkurs definisana su Pravilnikom.  
Kontakt za dodatne informacije: Svakim radnom danom od 9.00h do 15.00h na broj telefona: 065/ 2 320 620. 

Dole možete da preuzmete dokumentaciju:

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika

Dvorište tradicije i dobrog ukusa

Manifestacija ,,Dvorište tradicije i dobrog ukusa“ održala se u subotu 30.09.2023.godine u gradskom muzeju grada Sombora. Organizator manifestacije bila je Lokalna akciona